Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Shadow
Slider

Wydział Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Jest jedną z największych jednostek uniwersyteckich w kraju, zatrudniającą prawie 200 osób, z czego połowę stanowi kadra naukowa, zaś pozostałe osoby to obsługa techniczna laboratoriów badawczych i dydaktycznych oraz osoby z pionu administracyjnego i obsługi.
Daje nam to duży potencjał badawczy i dydaktyczny. Co roku na licencjackie, inżynierskie i magisterskie studia dzienne na kierunkach Geologia (studia licencjackie i magisterskie) oraz Geologia stosowana (studia inżynierskie) przyjmowanych jest łącznie około 350 osób. 

Na studiach inżynierskich studenci mają możliwość wyboru trzech ścieżek kształcenia:
  • Geoinżynierii,
  • Geodynamiki i kartografii geologicznej
  • Inżynierii surowców mineralnych.
Obecnie kształcimy na wszystkich latach studiów około 700 studentów
oraz 54 studentów studiów doktoranckich.
Na studiach magisterskich studenci mają wybór 9 specjalności:
  • Geochemia, mineralogia i petrologia;
  • Geologia inżynierska
  • Geologia klimatyczna
  • Geologia stratygraficzna i sedymentologia
  • Geologia złożowa i gospodarcza;
  • Hydrogeologia; Ochrona środowiska;
  • Paleontologia oraz Tektonika i kartografia geologiczna.
© 2017 Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski